Международный конкурс детского изобразительного творчества в Internet
Возрастная категория 11- 13 лет
Оцените работу в баллах:
(1) (2) (3)

"Åñëè íàì æèòü è ñî âñåìè äðóæèòü,
Åñëè íàì äðóæèòü, è âîçäóõ íå íàäî äåëèòü,
Åñëè äðóæèòü, òî ïîëÿíó è ðå÷êó íå íàäî äåëèòü.
Íóæíî æèòü âîåäèíî.
Âåäü ìîæíî æèòü è íå çíàòü âîéíû."


"Без названия"
Рисунова Ñвета, 12 лет,
Курбатова Маша, 12 лет, Калуга